We’re in the summer mood...MVP vs MVP. All-Star 2017. @flyguyjayo (red) vs @_.4thekill_ (white) #FBF - ?: @shayzdayz